Skip to main content

Privacyverklaring

NFZ, gevestigd aan Hardwareweg 1b, 3821 BL Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hardwareweg 1b
3821 BL Amersfoort,
+31 85 7733130
www.nfzg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NFZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • functie
 • bedrijfsnaam en bezoekadres
 • adresgegevens apotheek
 • AGB code zorgverlener
 • AGB code apotheek
 • zakelijk (mobiel) telefoonnummer
 • zakelijk E-mailadres
 • bankrekeningnummer apotheek

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nfzg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De noodzaak voor het verwerken van persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomsten. In dit kader verwerkt NFZ uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U een overeenkomst aan te kunnen bieden.
 • Het afhandelen van uw betaling of terugvordering.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
NFZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NFZ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NFZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
NFZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NFZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NFZ gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NFZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nfzg.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NFZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NFZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nfzg.nl.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 juni 2018

NFZ heeft afspraken met onder andere